قانون مدنی

خدمات ما در زمینه قانون مدنی:

 • تنظیم وبررسی قرارداد خرید و فروش
 • لغو قرارداد
 • ادعای خسارت

دعاوی بین مالک و مستاجر:

 • بررسی، تهیه پیش نویس قرارداد اجاره ملک 
 • گرفتن حکم تخلیه ملک
 • مشکلات قانونی در بازسازی، تعمیرات جزئی
 • ادعاهای خسارت
 •  افزایش اجاره
 •  کاهش اجاره                        
 

خدمات ما در زمینه حقوق کار:

 •  تنظیم وبررسی قرارداد کار / قرارداد خدمات
 •  فسخ قرارداد کار
 •  ادعای غرامت
 • اخراج غیر قانونی
 • زمان کار / کارگران موقت      
 
 
تماس با ما:
 
ایمیل: gorji@gorjilaw.com                     
تلفن:  ۰۰۴۹۴۰۴۶۶۴۴۶۲۰
فکس:۰۰۴۹۴۰۴۶۶۴۴۶۲۱
 
شما نه تنها با تخصص ما بلکه با اعتماد و صداقت ما احساس اطمینان و آسودگی خاطر خواهید کرد.